Statuten

BENAMING: SERVI-PLUIM

Rechtsvorm: v.z.w.

Zetel: Herenthoutseweg 190, 2560  Nijlen

Voorwerp Akte: GECOORDINEERDE STATUTEN

 

 

SERVI-PLUIM is een vereniging zonder winstgevend doel, opgericht overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002, volgens de hierna volgende statuten.

 

HOOFDSTUK I – Oprichting, benaming, maatschappelijke zetel, doel

 

Artikel 1

Op 14 december 2001 werd te Zonhoven een vereniging zonder winstgevend doel opgericht, onder de benaming “SERVI-PLUIM”.  Deze vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Zijn werkzaamheid strekt zich uit over heel het Belgische grondgebied.

 

Artikel 2

De maatschappelijke zetel van SERVI-PLUIM is gevestigd te Herenthoutseweg 190 in 2560 Nijlen.  Het gerechtelijk arrondissement waaronder SERVI-PLUIM ressorteert is Mechelen.  De zetel mag bij beslissing van de algemene vergadering naar een andere plaats in België worden overgeplaatst.

 

Artikel 3

SERVI-PLUIM heeft onder meer tot doel in het algemeen en in de ruimste zin, de belangen van de bij haar aangesloten leden te behartigen, te bevorderen en te verdedigen en meer in het bijzonder de bevordering van het GSP-gebeuren in België.

De vereniging heeft tot doel

 1. de zelfstandige personen en bedrijven te verenigen die het beroep van servicebedrijf in de pluimveefokkerij en/of broeierijsector en de hiermee verwante beroepen op een erkende wijze uitoefenen;
 2. hun beroepsbelangen te verdedigen en te bevorderen, zowel op economisch, sociaal en juridisch als op moreel en maatschappelijk vlak;
 3. een geest van verstandhouding, morele steun en beroepsethiek bij de leden bevorderen;
 4. advies verlenen op bedrijfseconomisch, administratief en socio-economisch vlak;
 5. het bevorderen van de nascholing en beroepsvervolmaking van de leden;
 6. het informeren van de leden over de ontwikkelingen in de beroepssector;
 7. en, in het algemeen, hetzij afzonderlijk, hetzij gemeenschappelijk, alle initiatieven ontwikkelen en alle maatregelen treffen die zij nuttig acht voor de beroepsbelangen van de leden en voor de organisatie in zijn geheel.

 

De vereniging mag tot het bereiken van haar doelstellingen, met uitsluiting van elk winstbejag, bijdragen en vergoedingen innen om haar lasten en kosten te dekken.  Zij mag roerende en onroerende goederen, indien nodig voor de verwezenlijking van haar doel, verwerven en bezitten, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik.  De vereniging kan in rechte optreden als eiser of verweerder.

 

HOOFDSTUK II – Leden

 

Artikel 4 – Lidmaatschap

SERVI-PLUIM heeft ten minste 4 leden.

Mogen bij SERVI-PLUIM lid worden, de firma’s en personen die actief zijn als servicebedrijf in de pluimveefokkerij en/of broeierijsector, die

 1. hun kandidatuur indienen bij de raad van bestuur.  Deze beslist over de aanvraag met een meerderheid van twee derden van de aanwezige stemmen.  De meerderheid van de leden moet aanwezig zijn;
 2. de jaarlijkse bijdrage, vastgesteld door de algemene vergadering, betalen;
 3. zich schikken naar de huidige statuten, naar de bijzondere, door SERVI-PLUIM uitgevaardigde reglementen en naar de van kracht zijnde wettelijke schikkingen.

 

De effectieve leden van SERVI-PLUIM zijn de aangesloten leden of aangesloten firma’s die vertegenwoordigd worden door officieel aangeduide afgevaardigden.  SERVI-PLUIM mag tevens fysische personen als ereleden en waarnemers of personen met een adviserende functie toelaten.  Zij zijn toegetreden leden en zijn niet stemgerechtigd.

 

Artikel 5

De aansluiting bij SERVI-PLUIM verbindt de aangesloten leden voor de duur van het burgerlijk jaar.  De leden kunnen hun ontslag bij aangetekend schrijven indienen bij de raad van bestuur.  De uittreding van het aangesloten lid begint slechts vanaf de eerste januari die volgt op de datum waarop ze is toegekomen bij de raad van bestuur.

 

Artikel 6

De aangesloten leden worden geacht ontslagnemend te zijn wanneer zij na aansporing nalaten of weigeren het bedrag van hun bijdrage vóór de algemene statutaire vergadering te betalen.

 

Artikel 7

De aangesloten leden kunnen tijdelijk of definitief uit SERVI-PLUIM gesloten worden:

 1. in geval van misbruiken of van tekortkomingen aan de statuten of aan de reglementen van inwendige orde;
 2. in geval van veroordeling voor inbreuk op de geldende officiële reglementering;
 3. wanneer hun gedragingen van die aard zijn dat ze schaden aan de belangen van de vereniging;

In deze gevallen wordt uitsluiting, op voorstel van de raad van bestuur, door de algemene vergadering uitgesproken bij twee derde meerderheid van de officieel aangeduide afgevaardigden van de aangesloten leden.

 

HOOFDSTUK III – Maatschappelijk vermogen

 

Artikel 8

Het maatschappelijk vermogen bestaat uit de bijdragen van de aangesloten leden, alsmede alle andere geldelijke bijdragen.

 

Artikel 9

De aangesloten leden kunnen bij ontslag of uitsluiting geen enkele aanspraak maken op het maatschappelijk vermogen van SERVI-PLUIM en kunnen evenmin de teruggave eisen van de door hen betaalde bijdragen.

 

HOOFSTUK IV – Algemene vergadering

 

Artikel 10

De algemene vergadering is het hoogste gezag van SERVI-PLUIM en is samengesteld uit afgevaardigden van de leden van de vereniging zoals bedoeld in artikel 4 van de huidige statuten.  Het aantal leden van de Algemene Vergadering is minimum één hoger dan het aantal leden van de Raad van Bestuur.

 

Ieder officieel aangeduide afgevaardigde beschikt over één stem.  Hij mag zich laten vertegenwoordigen door een andere afgevaardigde van de aangesloten firma waartoe hij behoort, voor zover deze over een geschreven volmacht beschikt.  Een officieel aangeduide afgevaardigde mag ten hoogste één ander officieel aangeduide afgevaardigde vertegenwoordigen.

Verschillende leden van een zelfde firma of handelszaak beschikken gezamenlijk slechts over één stem.

Toegetreden leden hebben geen stemrecht.

 

Artikel 11

De algemene vergadering kan een officieel aangeduide afgevaardigde van een aangesloten lid uitsluiten met twee derde meerderheid als zijn gedrag de belangen van SERVI-PLUIM schaadt.  In dat geval moet de aangesloten firma, waartoe de uitgesloten officieel aangeduide afgevaardigde behoort, tegen de eerstvolgende algemene vergadering een nieuwe afgevaardigde aanduiden.

 

Indien het contract van een officieel aangeduide afgevaardigde van een aangesloten firma vervalt, moet de aangesloten firma een nieuwe afgevaardigde aanduiden.

 

Artikel 12

Zijn verplichtend voorbehouden aan de beraadslaging van de algemene vergadering:

 1. de wijziging van de statuten;
 2. de benoeming en afzetting van de bestuurders;
 3. indien wettelijk verplicht de benoeming en afzetting van de commissarissen en zijn bezoldiging;
 4. het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
 5. de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen;
 6. de goedkeuring van het reglement van inwendige orde;
 7. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk alsook alle gevallen waarin de statuten dat vereisen;
 8. de ontbinding van SERVI-PLUIM;
 9. de uitsluiting van de leden of hun officieel aangeduide afgevaardigden.

 

Artikel 13

De bijeenkomst van de algemene statutaire vergadering heeft jaarlijks in principe vóór 30 juni plaats op de zetel van SERVI-PLUIM of op gelijk welke andere plaats en op een datum door de raad van bestuur vast te stellen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, bij zijn belet door de ondervoorzitter of bij afwezigheid van voorgenoemden, door de oudste in leeftijd aanwezige bestuurder.

 

Op deze vergadering brengt de voorzitter verslag uit over de activiteiten van SERVI-PLUIM gedurende het afgelopen jaar.  De rekeningen van het afgelopen jaar, opgemaakt en goedgekeurd door de raad van bestuur, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.  De eventuele commissarissen der rekeningen brengen rapport uit over het beheer van de rekeningen van het afgelopen jaar.  De algemene vergadering stemt de ontlasting van de commissarissen der rekeningen en van de raad van bestuur voor het afgelopen jaar.  Tijdens de statutaire vergadering wordt de begroting, opgemaakt door de raad van bestuur, van het komend boekjaar ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.  Nadien gaat men over tot de bespreking der zaken van algemeen belang.  Het verslag van de vergadering wordt schriftelijk of elektronisch overgemaakt aan alle leden van de algemene vergadering en goedgekeurd op de volgende algemene vergadering.  De beslissingen van de algemene vergadering kunnen ingezien worden op de zetel van de vereniging.

 

Artikel 14

De uitnodigingen tot de algemene vergadering worden schriftelijk of elektronisch overgemaakt aan de leden van de algemene vergadering.  Zij vermelden de dagorde, de plaats, de datum en het uur van de vergadering.  Behalve ingeval van hoogdringendheid, vastgesteld door de raad van bestuur, worden zij aan de officieel aangeduide afgevaardigden van de aangesloten leden ten minste acht dagen vóór de vastgestelde datum van de vergadering verstuurd.

 

Artikel 15

De raad van bestuur bepaalt de dagorde.

Voorstellen voor de dagorde, ondertekend door ten minste één twintigste van de officieel aangeduide afgevaardigden van de aangesloten leden, moeten op de dagorde worden geplaatst.  Op de dag van de vergadering mag over punten die niet op de agenda staan, slechts worden beraadslaagd, indien de algemene vergadering met een meerderheid van twee derde van de aanwezige officieel aangeduide afgevaardigden van de aangesloten verenigingen aldus beslist.

 

Artikel 16

Behalve in de gevallen waarin anders voorzien is door de statuten of de wet, beslist de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige officieel aangeduide afgevaardigden van de aangesloten leden.

 

Over de statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de officieel aangeduide afgevaardigden op de vergadering vertegenwoordigd zijn.  Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de officieel aangeduide afgevaardigden.

 

Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met vier vijfden meerderheid van de stemmen van de officieel aangeduide vertegenwoordigers.

 

Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de officieel aangeduide afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden zoals hiervoor, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde officieel aangeduide afgevaardigden.  De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

 

Artikel 17

Op aanvraag en per aangetekende brief van ten minste één vijfde van de officieel aangeduide afgevaardigden van de aangesloten leden, aan de voorzitter gericht, moet deze een bijzondere algemene vergadering samen roepen.  Deze bijzondere algemene vergadering moet binnen de dertig dagen na ontvangst van de aanvraag plaatsvinden.

 

HOOFDSTUK V – Raad van Bestuur

 

Artikel 18

SERVI-PLUIM wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minimum drie en maximum negen bestuurders, gekozen door de algemene vergadering.  Onder de officieel aangeduide afgevaardigden van de aangesloten leden, kiest de algemene vergadering bij gewone meerderheid en bij geheime stemming de bestuurders.

 

Artikel 19

Het mandaat van bestuurder bedraagt vier jaar.  Iedere bestuurder kan zich laten vervangen door een andere bestuurder voor zover deze over een geschreven volmacht beschikt.  Een bestuurder mag ten hoogste één andere bestuurder vertegenwoordigen.

 

Artikel 20

Bestuurders kunnen vroegtijdig hun ontslag indienen door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter.  De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid het ontslag van een bestuurder vragen.

 

Artikel 21

De vervanging van overleden of ontslagnemende bestuurders heeft plaats op de eerstvolgende algemene vergadering.  De aldus gekozen bestuurder voltooit het mandaat van degene die hij vervangt.

 

Artikel 22

Onder de bestuurders kiest de raad van bestuur, bij gewone meerderheid van stemmen, een voorzitter en een ondervoorzitter.  Is de voorzitter afwezig dan wordt hij vervangen door de ondervoorzitter, in tweede orde door de oudste van de aanwezige bestuurders.

 

Artikel 23

Het mandaat van voorzitter en van ondervoorzitter duurt in principe vier jaar, doch is gekoppeld aan het mandaat van bestuurder.  Hun mandaat kan op voorstel van de raad van bestuur door de algemene vergadering voortijdig worden teruggetrokken.

 

Artikel 24

De raad van bestuur kiest buiten haar schoot bij gewone meerderheid van stemmen een secretaris-schatbewaarder en eventuele bijkomende gemachtigden, deze laatsten hebben geen stemrecht.  De secretaris-schatbewaarder woont de raad van bestuur bij.  De taken van de gemachtigden worden vastgelegd in het reglement van inwendige orde en de wet vastgelegde akten.

 

Artikel 25

De raad van bestuur kan de secretaris-schatbewaarder en de gemachtigden, een vergoeding toekennen.  De secretaris-schatbewaarder handelt de dagdagelijkse financiële verrichtingen af.  Echter bij financiële verrichtingen waarbij cash geld afgehaald dient te worden bij de financiële instelling, zijn minstens 2 handtekeningen van de volmachtdragers op de rekening vereist.

 

Artikel 26

Hun mandaat zal op elk ogenblik opzegbaar zijn door de raad van bestuur bij gewone meerderheid.  De bestuurders die als afgevaardigden van een rechtspersoon in de raad verkozen werden, nemen van rechtswegen ontslag uit de raad indien zij geen mandaat in de aangesloten rechtspersonen meer uitoefenen. Dit ontslag wordt bevestigd op de eerstvolgende algemene vergadering.

Een servicebedrijf kan niet meer dan één afgevaardigde hebben in de raad van bestuur.

 

Artikel 27

De raad van bestuur bestuurt SERVI-PLUIM en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte.  De raad van bestuur oefent haar bevoegdheden uit bij college.  Alle bevoegdheden die bij wet en bij deze statuten niet uitdrukkelijk worden toegekend aan de algemene vergadering, worden toegekend aan de raad van bestuur.

 

Artikel 28

De raad van bestuur komt samen telkenmale de voorzitter het nodig acht.

Op schriftelijk verzoek van de meerderheid van de raad van bestuur is de voorzitter ertoe gehouden deze binnen de twee weken samen te roepen.

 

Artikel 29

De raad mag slechts beslissingen nemen indien de meerderheid van de leden aanwezig is.  Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht, nochtans zo dat niemand meer dan één bestuurder buiten zijn eigen mandaat kan vertegenwoordigen.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de vertegenwoordigde stemmen.  Ingeval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van zijn vervanger doorslaggevend.

Indien één of meerdere bestuurders zich van stemming onthouden, zullen de beslissingen geldig genomen worden door de meerderheid van de andere leden.

 

Artikel 30

De raad van bestuur benoemt onder de bestuurders zijn afgevaardigden en eventuele plaatsvervangers bij andere verenigingen.  Het mandaat van afgevaardigde eindigt tezelfdertijd als dat van bestuurder.

 

 

Artikel 31

Aan de leden van de raad van bestuur kan een vergoeding voor reis- en verblijfkosten toegekend worden, volgens de normen die de algemene vergadering zal vaststellen.

 

HOOFDSTUK VI – Algemene voorwaarden

 

Artikel 32

De geheime stemming is verplicht wanneer het gaat om de verkiezingen van personen voor taken of betrekkingen, of indien het gaat om het nemen van beslissingen aangaande één of meer personen.

 

Artikel 33

De ledenbijdrage, die een bedrag van 1.000 € evenwel niet mag overschrijden, wordt door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, vastgesteld met een meerderheid van twee derde van de vertegenwoordigde officieel aangeduide afgevaardigden van de aangesloten leden.

 

Artikel 34

Voor de wijziging van de huidige statuten moet de procedure, voorzien in artikel 8 en de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, worden gevolgd.

 

Artikel 35

De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, is van toepassing in elk geval dat niet in de statuten is geregeld.

 

Artikel 36

De ontbinding van SERVI-PLUIM mag slechts uitgesproken worden op beslissing van vier vijfden der aanwezige officieel aangeduide afgevaardigden van de aangesloten vereniging op een speciaal daartoe samengeroepen algemene vergadering, waarop minstens twee derde van de officieel aangeduide afgevaardigden van de aangesloten leden aanwezig zijn.  Indien dat aantal niet bereikt wordt, roept de raad van bestuur een nieuwe algemene vergadering samen, die een besluit zal kunnen nemen, wat ook het aantal officieel aangeduide afgevaardigden van de aangesloten leden is.

 

Artikel 37

Bij ontbinding van de vereniging zal de liquidatie geschieden door de raad van bestuur, welke in haar schoot één of meer vereffenaars aanduidt.  In geval van vereffening beslist de algemene vergadering over de bestemming van de middelen met een tweederde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Hij zal het netto-actief overdragen aan één of meerdere verenigingen of instellingen die gelijklopende doelstellingen nastreven als de ontbonden vereniging SERVI-PLUIM.