Inhoudingsplicht

Wat is de inhoudingsplicht?

Opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers die de activiteiten (laten) uitvoeren die hieronder beschreven zijn, moeten nagaan of hun (onder)aannemers sociale of fiscale schulden hebben. Is dat het geval, dan moeten zij een bepaald percentage van het factuurbedrag inhouden en doorstorten aan de RSZ (voor sociale schulden) of de FOD Financiën (voor fiscale schulden). 

 

Over welke activiteiten gaat het? 
De reglementering over de inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid heeft betrekking op:
  • werken in onroerende staat (art. 30bis van de wet van 27 juni 1969),
  • werken die vallen onder het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtdiensten (art. 30ter van de wet van 27 juni 1969 – Koninklijk Besluit van 17 juli 2013), en
  • werken in de vleessector (art. 30ter van de wet van 27 juni 1969 – Koninklijk Besluit van 22 oktober 2013).
 
Basisprincipe: 35%  inhouden
De opdrachtgever of de aannemer, is ertoe gehouden, wanneer hij overgaat tot de betaling van de beoogde werken of een deel ervan, aan een aannemer/onderaannemer die op het ogenblik van de betaling sociale schulden heeft, om bij de betaling 35 % van het bedrag van de factuur exclusief BTW in te houden en door te storten aan de RSZ.
 
Wettelijke Referentie
Artikel 30bis §7 van de wet van 27 juni 1969, Bericht aan de aannemers van sommige werken. De herwerkte en aangepaste versie kan u hier raadplegen
 
Consulteren

 

Opdrachtgever en aannemer 
We beschouwen als opdrachtgever iedereen die de opdracht geeft om tegen een prijs werken uit te voeren of te laten uitvoeren.
We beschouwen als aannemer:
  • iedereen die er zich toe verbindt om tegen een prijs voor een opdrachtgever (bouwheer) werken uit te voeren of te laten uitvoeren
  • iedere onderaannemer ten overstaan van de onderaannemers die na hem komen. 
 
Onlinediensten
Voor de RSZ 
Met de onlinedienst Inhoudingsplicht Sociale Zekerheid gaat u na of de inhoudingsplicht van toepassing is op de factuur die een aannemer u voorlegt. Als de aannemer sociale schulden heeft, moet u 35% van het bedrag dat u hem verschuldigd bent, inhouden en doorstorten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (IBAN: BE76 6790 0001 9295; BIC: PCHQBEBB). U kunt in de onlinedienst ook de storting van het bedrag van de inhouding op factuur voorbereiden die voor rekening van een medecontractant moet gebeuren.
Wanneer u voor de beveiligde modus kiest, zijn sommige gegevens al op voorhand ingevuld. Bovendien kunt u ook een samenvatting van de voorbereiding van uw storting per e-mail krijgen.
 
Voor de FOD Financiën 
Met de onlinedienst Inhoudingsplicht FOD Financiën gaat u na of een aannemer die u een factuur voorlegt, fiscale schulden heeft. Zo ja, dan moet u 15% van het bedrag dat u hem verschuldigd bent, inhouden en doorstorten aan de FOD Financiën, Algemene Administratie van de Inning en Invordering, Inningscentrum (IBAN: BE33 6792 0023 2046 – BIC: PCHQBEBB).
Klik op de knop ‘Inhoudingsplicht FOD Financiën consulteren’ om de inhoudingsplicht te bekijken. Bij problemen of vragen over deze onlinedienst neemt u contact op met het contactcenter van Financiën op het nummer 0257 257 57. Bekijk vooraf de FAQ’s over de inhoudingsplicht op de site van de FOD Financiën.